ข้อกําหนดและเงื่อนไข

กิจกรรมการร่วมสนุก
แช๊ะยกแก๊ง สยองยกก๊วน!

ระยะเวลาร่วมสนุก
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2561 – 20 กันยายน 2561

กติกาการร่วมสนุก
1. ถ่ายภาพตนเอง หรือถ่ายภาพกับเพื่อนเป็นกลุ่มก็ได้
2. นำภาพถ่ายนั้น โพสต์บนเฟซบุ๊คของตน และแท็กชื่อเพื่อน 4 คน พร้อมทั้งติด #truemoneywallet #สแกนซื้อตั๋วหนังที่เมเจอร์ #รับเงินคืนสูงสุด 50 บาท โดยตั้งเป็นแบบสาธารณะ (Public)
3. หลังจากโพสต์แบบสาธารณะเรียบร้อยแล้ว ให้แคปสกรีนที่ตนเองโพสต์นั้น นำมาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ของกิจกรรมบนเฟซบุ๊คเพจของ ทรูมันนี่

ของรางวัล
– รับเงินเติมเข้าบัญชี TrueMoney Wallet จำนวน 10,000 บาท สำหรับภาพที่กรรมการตัดสินว่าหลอน และน่าขนลุกที่สุด
– รับเงินเติมเข้าบัญชี TrueMoney Wallet จำนวน 5,000 บาท สำหรับภาพที่มียอดไลค์ ที่ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์บนเฟซบุ๊คของตนเอง มากที่สุด
– รับเงินเติมเข้าบัญชี TrueMoney Wallet จำนวน 3,000 บาท สำหรับภาพที่มียอดไลค์ ที่ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์บนเฟซบุ๊คของตนเองมากที่สุด มากที่สุดอันดับที่สอง
– รับเงินเติมเข้าบัญชี TrueMoney Wallet จำนวน 2,000 บาท สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม คอมเมนต์แรกที่ไม่มีใครคอมเมนต์ตอบ ภายใต้โพสต์ของกิจกรรมบน เพจ ทรูมันนี่

หมายเหตุ
เงินรางวัลที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้รับ ห้ามโอนไปยังบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทบุคคลอื่น หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของตนเองหรือบุคคลอื่น ถ้าบริษัทตรวจพบบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกเงินรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “แช๊ะยกแก๊ง! สยองยกก๊วน!” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการให้รางวัลแก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน นอกจากนี้ เมื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลได้รับรางวัลจากบริษัทแล้ว บริษัทขอตัดสิทธิในการให้รางวัลแก่เพื่อนของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลอีก 4 คน ที่ถูกผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลแท็กชื่อในภาพที่แชร์ตามข้อ 4. ของวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้อีก
5. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 20.00 นาฬิกา ผ่านทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/truemoney
6. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อขอรับรางวัลผ่านทางกล่องข้อความเฟซบุ๊ค www.facebook.com/truemoney (Inbox Facebook) พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชี TrueMoney Wallet ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ทำการติดต่อขอรับรางวัลดังกล่าวจากบริษัท ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลดังกล่าว
7. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2561 เว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัย และ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้ามาที่ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ชั้น 32 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400 ภายในวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2561 ภายในช่วงเวลา 10:00 – 17:00 นาฬฺกา เพื่อถ่ายรูป และ เซ็นเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเตรียม สำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้ง เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหากไม่ได้เตรียมเอกสารดังกล่าวมา
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
10. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240