พิเศษ! ลูกค้าแม็คโคร รับเงินคืนง่ายๆ 100 บาท เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

รายการส่งเสริมการขาย
ได้หมู หมู 100 บาท เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไปที่แม็คโคร

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
2. ยื่นบาร์โค้ดให้พนักงาน แจ้งว่า “จ่ายเงินด้วยแอป TrueMoney Wallet”
3. รับใบยืนยันการชำระค่าสินค้า
4. หลังทำการชำระค่าสินค้าที่แม็คโครตั้งแต่ 3,000 บาท (สามพันบาท) ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ ท่านจะได้รับ SMS แจ้งว่าได้รับเงิน 100 บาท

รายละเอียดเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ได้หมู หมู 100 บาท เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไปที่แม็คโคร” ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ลูกค้าจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย,วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ายและถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
3. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
4. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน ได้แก่ ลูกค้าที่มีการชำระเงินผ่านทรูมันนี วอลเล็ท ที่แม็คโคร ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทุกๆ รายการที่มียอดชำระค่าสินค้าและบริการตั้งแต่ 3,000 บาท เป็นต้นไป จะได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน เข้าบัญชีทรูมันนี วอลเล็ท ทันที
5. จำกัดสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อเดือน
6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆ ของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

ดูร้านค้าทั้งหมด

สำหรับลูกค้า TrueMove H
รับฟรีทรูพอยท์ง่ายๆ

เติมเงินเข้า TrueMoney Wallet
ได้หลากหลายช่องทาง

ฟรี ค่าธรรมเนียม

ดูเพิ่มเติม

ชำระเงิน