คลิกเลย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
MakroClick รับเงินคืน 50 บาท

รายการส่งเสริมการขาย
รับเงินคืน 50 บาทต่อ 1 การสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ที่ MakroClick แล้วเลือกจ่ายด้วย TrueMoney Wallet เป็นครั้งแรก

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ระยะเวลาการสั่งซื้อ วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ซื้อสินค้าออนไลน์ที่ MakroClick แล้วเลือกจ่ายด้วย TrueMoney Wallet เป็นครั้งแรก

เงินคืน
รับเงินคืน 50 บาทเข้า TrueMoney Wallet ต่อ 1 การสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ (สูงสุด 1 ครั้ง / 1 หมายเลยบัตรประชาชน)
จะได้รับเงินคืนภายใน 20 วันทำการหลังจากวันที่ได้สั่งซื้อ

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับเงินคืน 50 บาทต่อ 1 การสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ ผ่านช่องทางการจ่ายเงิน ทรูมันนี่เป็นครั้งแรกที่ MakroClick (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, ส่วนลด และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. เงินคืน 50 บาทนี้ เฉพาะการจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ MakroClick ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561
3. เงินคืน 50 บาทจะถูกโอนเข้า TrueMoney Wallet ภายใน 20 วันทำการหลังจากวันที่ได้สั่งซื้อ
4. หากมีการยกเลิกสินค้าหรือบริการ หลังจากมีการสั่งซื้อสินค้าอย่างสมบูรณ์แล้ว ทรูมันนี่ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและดึงเงิน 50 บาท / 1 คำสั่งซื้อ คืน.
5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่นได้
6. ทรูมันนี่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. การใช้สิทธิรับบริการรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TrueMoney ในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ TrueMoney ถือเป็นที่สุด